Image

Bodemonderzoek

Geolab is in het Vlaamse Gewest erkend als bodemsaneringsdeskundige type II, en dus bevoegd voor het opstellen van:

  • een oriënterend bodemonderzoek
  • een beschrijvend bodemonderzoek
  • een bodemsaneringsproject en begeleiden van bodemsaneringswerken

Een oriënterend bodemonderzoek heeft tot doel uit te maken of er duidelijke aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging. Het houdt een historisch onderzoek en een beperkte monsterneming in. De resultaten worden vergeleken met de streefwaarden, richtwaarden en bodemsaneringsnormen.
Wanneer uit het oriënterend bodemonderzoek een ernstige bodemverontreiniging blijkt, zal de overheid u aanmanen tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek. Dit bodemonderzoek brengt de omvang, de aard en de ernst van de verontreiniging in kaart. De risicoanalyse en eventuele grondwatermodellering, uitgevoerd met professionele software, gaan voor iedere vastgestelde verontreiniging na of deze een risico vormt  voor de mens en zijn omgeving.
In functie van de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek wordt een bodemsaneringsproject uitgewerkt. Het betreft een technische studie, waarin verschillende saneringsmogelijkheden milieutechnisch, bouwkundig én economisch worden afgewogen. In samenspraak met de opdrachtgever wordt nagegaan op welke wijze de verontreinigde bodem gesaneerd zal worden. Geolab biedt de klant op basis van het bodemsaneringsproject een duidelijk en realistisch beeld van de te verwachten kosten.

Geolab is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend als bodemverontreinigingdeskundige, en dus bevoegd voor het opstellen van:

  • een verkennend bodemonderzoek
  • een gedetailleerd onderzoek, saneringsvoorstel en begeleiden van saneringsmaatregelen
  • een risico-onderzoek, risicobeheervoorstel en begeleiden van risicobeheersmaatregelen

Het verkennend bodemonderzoek bepaalt de toestand van de bodem en kan een eventuele bodemverontreiniging aan het licht brengen. Het gaat om een beperkte monstername, rekening houdend met de vermoedelijke locatie van de verontreiniging, waarvan de resultaten met de interventie- en saneringsnormen worden vergeleken.                                                                                                             
Wanneer een verkennend bodemonderzoek wijst op overschrijding van de interventienormen moet een gedetailleerd onderzoek naar deze verontreiniging worden uitgevoerd.
Wanneer een gedetailleerd onderzoek wijst op de aanwezigheid van een weesverontreiniging, moet er een risico-onderzoek met betrekking tot deze verontreiniging uitgevoerd te worden. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat de risicowaarden overschreden worden moet een risicobeheersvoorstel worden opgesteld en risicobeheersmaatregelen worden uitgevoerd.  
Wanneer een gedetailleerd onderzoek wijst op de aanwezigheid van een eenmalige verontreiniging moet een saneringsvoorstel worden opgesteld en saneringsmaatregelen worden uitgevoerd.
Door de inzet van deskundig personeel, eigen boorploegen en de samenwerking met gespecialiseerde erkende laboratoria garandeert Geolab kwaliteitsvolle dienstverlening bij de uitvoering van al deze bodemonderzoeken.